Schoolvisie

  Samen leren in het groen!

  Onze school bestaat uit drie vestigingen, verborgen tussen het groen aan de rand vanLeuven (Heverlee)...tussen de driehoek van Imec, Gasthuisberg en de KULeuven.

  Vestiging Doleegstraat = Kleuter en lagere school Egenhoven 

  Vestiging Egenhovenweg = Kleuter en eerste graad Terbank 

  Vestiging Celestijnenlaan = Tweede en derde graad Terbank

  Terbank-Egenhoven

  Onderwijs- en opvoedingsproject

  Onze school is verspreid over drie vestigingen, verborgen tussen het groen aan de rand van Leuven (Heverlee)...vlakbij Imec, Gasthuisberg en de KULeuven-campussen.

  Vestiging Doleegstraat = Kleuter en lagere school Egenhoven

  Vestiging Egenhovenweg = Kleuter en eerste graad Terbank

  Vestiging Celestijnenlaan = Tweede en derde graad Terbank

  De samenleving die we vandaag beleven, kan intens zijn. Onze kinderen staan daar middenin. Daarom willen wij als school een rustpunt bieden, een tweede ‘thuis’, een altijd open deur in een groene omgeving. Een groene omgeving die uitnodigt en een stimulans biedt om te leren.

  In de leefwereld van kinderen speelt ons leerkrachtenteam een sleutelrol. Samen gaan zij op tocht en bieden zij de nodige begeleiding en ondersteuning. Elk kind is uniek en ontwikkelt op eigen tempo de schoolse vaardigheden. Het is een leer- en leefproces waarbij wij als school een open houding vertonen en op veel manieren constructief samenwerken met ouders. Deze samenwerking is van fundamenteel belang om kinderen maximale kansen te kunnen geven.

  Onze pedagogische visie wordt gedragen door 5 grote kernwaarden. Samen vormen zij onze SCHOOLBOOM. Zag je hem reeds aan onze school? Onze schoolboom steunt op onze stam, een brede en stevige structuur, verbonden met de ondergrondse wortels die met elkaar verbinding zoeken. Ze vormen een groot verbindend netwerk als voeding voor de boom. Verbinding doet groeien en ontluiken.

  Ook elke leerling maakt deel uit van onze boom. Zij vormen het bladerdak want geen enkel blad is hetzelfde. Elk blad uniek en die diversiteit is onze troef.

  In de vroege ochtend kan je soms de dauwdruppels als diamanten zien schitteren op het bladerdak. Dat willen we ook voor onze kinderen, ze laten schitteren. Inspelen op talenten want iedereen is ergens goed in en iedereen hoort erbij.

  Elke tak vertegenwoordigt een leerjaar, een klas met enthousiaste leerkrachten, experten in hun vak. Hangend aan de tak komen bladeren samen. Ze groeien en ontwikkelen met de warmte van de zon (externe partners) en soms met wat extra hulp van bijen (zorg op school).

  Iedereen is welkom in onze schoolboom! We streven ernaar om elk uniek blad stilletjes aan te zien loslaten. Verder surfend op de stromen van wind naar andere oorden. Zelfzeker, verantwoordelijk en met een uitgebreide rugzak vol kennis, kunde en talent.

  schoolraad
  "Om ons project te kunnen realiseren, rekenen we op de enthousiaste samenwerking van alle leden van onze school."
  nuttig om weten

  VERBONDENHEID

  Onze schoolboom vertrekt vanuit de wortels, vier wortels, verbonden met elkaar en die samen de boom voeden en samenkomen in een knoeste, stevige stam.

  Een eerste wortel is de verbondenheid met zichzelf. Wie een hechte verbondenheid met zichzelf beleeft, kan stilstaan bij wat in hem of haar leeft. Dit betekent in contact komen met je innerlijke bron. Om deze dimensie van de verbondenheid met zichzelf te ontplooien is het zinvol kinderen een rijke waaier aan te bieden van stiltemomenten, bezinnings- en meditatievormen, (vrijblijvende) gebeden, rituelen … Deze komen aan bod, verweven in het hele jaarprogramma. Ook bij verbondenheid met zichzelf als personeelslid van de school, is het belangrijk om stil te staan bij welbevinden en persoonlijke groei.

   

  Een tweede wortel is de verbondenheid met anderen. Een ontmoeting met de ander is verrijkend omdat ze kansen creëert om de warmte van vriendschapsrelaties te mogen ontdekken. Kinderen worden uitgenodigd om zorg te dragen en om verantwoordelijkheid op te nemen voor elkaar. Kinderen ontdekken in deze ontmoetingen met anderen bovendien sporen van verschillende religies. Met kinderen willen wij hierbij stilstaan en een open houding creëren. Onze school is daarom een Katholieke dialoogschool. Wij gaan in dialoog met andere religies en tonen respect en verbondenheid ten opzichte van elkaar. In alle openheid en zonder verplichtingen.

  Ouders en de school staan met elkaar in verbondenheid vanaf de eerste rondleiding op school, de inschrijving en bijhorende engagementsverklaring. Samen beloven we er een mooie plek van te maken voor onze kinderen en beloven we om hier samen aan te werken.

  Een derde wortel is de verbondenheid met gemeenschappen. Jonge kinderen zullen zichzelf vooral beleven als deel van gemeenschappen. Als hun gezin, de klas, de school. Doorheen de basisschool nemen de contactpunten met de ‘grote wereld’ toe. Kinderen leren zich gaandeweg oriënteren in de veelheid van groepen en gemeenschappen.

  Als school zijn wij ook verbonden met gemeenschappen zoals de ouderraad, de schoolraad, Stad Leuven en andere overlegplatformen.

   

  Een vierde wortel is de verbondenheid met natuur en cultuur. Deze component omvat de verwondering en bewondering voor de natuur. We stimuleren een houding van respect en verantwoordelijkheid voor de natuur zodat deze kan groeien. Wij proberen dit aan te bieden via outdoor educatie, buitenspel, vergroeningsprojecten en met een nauwe samenwerking tussen de school, ouders en Stad Leuven. Ook profiteren we optimaal van de buitenkansen die de groene omgeving op school, maar ook de wijdere omgeving ons bieden.

  nuttig om weten

  DIVERSITEIT

  Helemaal bovenaan onze schoolboom vind je de kruin, het bladerdak en als je heel goed kijkt, is geen enkel blad hetzelfde. Hun nerven zijn als vingerafdrukken, elke persoon uniek.

  Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen kinderen, leerkrachten en gezinnen.

  Er is niet één type vriend, leerling, personeelslid, …

  Het is belangrijk aandacht te besteden aan diversiteit om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften en achtergronden.

   

  Naast diversiteit in de samenleving, zal diversiteit op het vlak van leren centraal staan. Elke leerling volgt zijn eigen pad. Het ene pad loopt recht, het andere kent al eens een bocht of berg.

   

  Onze leerkrachten zijn experten in het begeleiden van elke leerling. Zij kennen alle mogelijke paden die te bewandelen zijn. Een divers team dat samen gaat voor hetzelfde einddoel ‘kinderen zo ver mogelijk brengen in hun leren’.

  Hier wordt gebruik gemaakt van de expertise en talenten van leerkrachten want een ieder van hen heeft zijn eigen professionaliteit om in te zetten waar nodig. Het team krijgt ook kansen om zich bij te scholen en te verdiepen in nieuwigheden. Dit afhankelijk van individuele noden of interesses, maar ook professionalisering op schoolniveau.

  In onze school wordt er gewerkt op verschillende sporen (binnenklasdifferentiatie) en dit zowel in kleine klassen, co-teaching klassen (twee klassen van dezelfde leeftijd gecombineerd) als graadsklassen (twee klassen van verschillende leeftijd gecombineerd). Voor de vestiging van Terbank hebben we een specifieke aanpak rond ‘anderstaligen’ wegens de grote instroom van anderstalige leerlingen. In totaal hebben we meer dan 40 verschillende nationaliteiten in onze school, wat een diversiteit!

   

  We streven ook naar diversiteit binnen de ouderraad. Dat kunnen we al voelen en merken bij de organisatie van jaarlijkse evenementen om de diversiteit aan te moedigen zoals een maandelijkse koffieklets, meertalige nieuwsbrieven en mails, een wereldfeest met hapjes van verschillende nationaliteiten klaargemaakt door ouders. Ook een Summer Vibes waar nieuwe ouders bij de start van het schooljaar zich heel welkom voelen en weekbriefjes van kleuterjuffen ondersteunt met de nodige pictogrammen en foto’s.

  nuttig om weten

  SCHITTEREN

  Bij het ochtendgloren kan je soms de dauwdruppels zien schitteren. Zo ook op onze schoolboom en op al die unieke blaadjes. Als kleine diamantjes...

  In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen.

  Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

  Om vlot te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids kan de klasleerkracht zijn. Geholpen door het ordeningskader van het Katholiek onderwijs "Zin in leren! Zin in leven!" (afgekort is dat ZILL) dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft. Zo kan de leerkracht de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen.

  Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen (misschien nog onbekende) talenten en mogelijkheden.

  Het is onze taak om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen.

  Iedereen engageert zich om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te laten groeien bij onze kinderen. Samen met een bagage aan kennis en de eigen gevoelswereld, komen we tot een harmonisch geheel.

  "We willen duurzaam zijn door waarden zoals respect, verbondenheid en verantwoordelijkheid mee te geven aan onze kinderen."

  Wij geven de kinderen ruimte en mogelijkheden om nieuwe dingen te ontwikkelen.

  Zowel binnen als buiten de klaspraktijk.

  Bijvoorbeeld: Talentenjacht, muzisch eiland, crea-Ella dag, musical en nog veel andere activiteiten waarbij eigen inbreng van klein en groot ervoor zorgen dat kinderen kunnen schitteren als diamanten!

  nuttig om weten

  ZORG

  Het schitteren als diamanten komt niet altijd vanzelf. Af en toe is extra hulp nodig. Door warmte en licht van de zon of hulp van de bijen.

  Op onze school mag je jezelf zijn. We geloven erin dat kinderen kunnen en mogen groeien op hun eigen tempo. Een ‘dit kan ik al’ -gevoel laat je

  zweven. Een ‘dit kan ik ‘nog’ niet-gevoel’ doet je groeien.

   

  Wij brengen deze groei ook in kaart aan de hand van een brede evaluatie en opvolging, halfjaarlijkse oudercontacten en rapporten waarbij ook de ouders en de leerling zelf feedback kunnen geven.

   

  Soms is het aanbod van verschillende sporen (differentiatie) nog niet voldoende en is er nood aan extra ondersteuning. Zoals de bijtjes die de natuur een handje helpen. Er wordt in onze school gewerkt met een zorgvisie aan de hand van verschillende zorgstappen.

  Wij werken nauw samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding. Kort, het CLB. Het CLB is een extern adviesbureau dat leerlingen opvolgt aan de hand van medische consulten en overleg met ouders en zorgcoördinator op vlak van schoolse vaardigheden en thuissituaties.

   

  Samen zoeken we naar de beste oplossing, het welzijn van het kind staat steeds centraal!

  nuttig om weten

  RESPECT

  En als de boom groeit dankzij de zon en de wortels, er vruchten aan groeien dankzij de bijtjes en er een gevarieerd bladerdak schittert in de ochtend, dan nestelen de vogels zich tussen onze takken…Er klinkt een vrolijk gefluit, wat een leuke sfeer!

  Een goede sfeer op school is voor een kind erg belangrijk.

  Daarom hebben wij op school ook een aantal schoolregels, zodat iedereen zich veilig en prettig kan voelen. De regels zijn voor de hele school dezelfde. De regels op school gelden voor de kinderen, ouders en het schoolteam.

   

  Het respecteren van deze regels en afspraken is een belangrijke basis van het schoolgebeuren.

  Denk maar aan respect voor o.a. cultuurverschillen, voor de natuur, voor het verkeer, voor onszelf en voor elkaar. We werken hieraan door een brede kijk op de wereld aan te bieden.

  Respect werkt altijd in een wederzijdse richting en dit leren we aan de hand van sociale vaardigheden.

  We gaan respectvol om met elkaar door oprecht te zijn en open te staan voor de mening van de anderen. We zijn bereid om echt te luisteren naar wat iemand vertelt.

  Zo werken we ook aan een anti-pest cultuur op school met o.a. Stip-It! (Ketnet) en de No blame methode.

  Verder dragen we zorg voor het materiaal op school en houden we ons aan gemaakte afspraken en regels. Ouders tonen op hun beurt respect voor onze schoolwerking en visie door het ondertekenen van ons pedagogisch project en schoolreglement.

  Als ouders, leerkrachten, directie en kinderen allemaal respect hebben voor de schoolregels en afspraken, dan ontstaat er een gestructureerd fundament waarop we samen kunnen verder bouwen aan een warm nest waar iedereen welkom is!

  nuttig om weten

  SPORTIEVE SCHOOL

  Naast onze 5 kernwaarden, wordt onze schoolboom ook bestrooid met een vleugje SPORTIVITEIT...

  De vrije basisschool Terbank-Egenhoven profileert zich als een sportieve school.

   

  Sport draagt bij aan het totale welzijn van kinderen.

  Het versterkt niet alleen hun fysieke conditie, maar bevordert ook hun psychomotorische vaardigheden.

  Door te sporten leren kinderen hun lichaam beter te beheersen en verbeteren ze hun coördinatie, evenwicht en snelheid.

  Bovendien heeft sport een positieve invloed op het welbevinden van kinderen.

  Regelmatige beweging vermindert stress en verhoogt de concentratie, wat zorgt voor een beter functionerend lichaam en geest.

  Het samenspelen met leeftijdsgenoten bevordert ook het sociaal-emotionele welzijn, door het versterken van de samenhorigheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en teamwork. Sporten kan kinderen helpen bij het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden, zoals discipline, doorzettingsvermogen en het omgaan met successen en uitdagingen.

   

  Op onze school wordt de inzet op sportiviteit zichtbaar gemaakt door verschillende acties en initiatieven.

  Zo worden er regelmatig sportlessen aangeboden op school, maar ook wordt deelname aan buitenschoolse sportieve activiteiten gestimuleerd.

  Onze school neemt ook deel aan heel wat wedstrijden zoals de SVS-veldloop, kerstloop, voetbaltoernooi,…

  Maandelijks is er ook een sportavond waar ouders en leerkrachten samen kunnen sporten. Bovendien wordt er bijna dagelijks gelopen tijdens de "daily mile", waarbij kinderen een kwartier kunnen bewegen en ontspannen.

   

  De school neemt ook deel aan de "warmathon", een jaarlijks terugkerend evenement waarbij leerlingen samenwerken en bewegen om geld in te zamelen voor een goed doel.

   

  Kleuters leren op jonge leeftijd al fietsen door vaste wekelijkse fietsmomenten.

  Deze acties en initiatieven tonen aan dat de school een actieve rol speelt in het bevorderen van sportiviteit onder leerlingen en dat ze zich sterk inzet om kinderen gezond en fit te houden.

  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat