Schoolvisie

  In onze school zijn alle kinderen welkom
  De Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven is een katholiek- christelijke kleuter- en lagere school. Gesitueerd aan de rand van de middelgrote universiteitsstad Leuven, wordt de school geconfronteerd met de meest uiteenlopende sociale milieus en leefgemeenschappen. In onze school zijn alle kinderen welkom, met welke culturele, sociale of religieuze achtergrond ook.
  Terbank-Egenhoven

  Onderwijs- en opvoedingsproject

  De Vrije Basisschool Terbank-Egenhoven wil al deze kinderen begeleiden naar hun volwassenheid, door hen haar onderwijs- en opvoedingspakket aan te bieden.

  In deze tekst willen we verwoorden hoe we samen die opdracht willen waarmaken en wat wij daarbij verwachten van alle deelnemers aan onze schoolgemeenschap.

  Deze tekst kwam tot stand na grondig en langdurig overleg binnen de schoolraad. Dat is het overleg- en adviesorgaan waarin alle partners van de school vertegenwoordigd zijn: het schoolbestuur, de directie, het onderwijzend personeel, de lokale gemeenschap waar de school thuishoort, de ouders en aldus ook de leerlingen.

  Ons onderwijs- en opvoedingsproject rust op volgende vier pijlers:
  Pijler 1:het aanbod van kwaliteitsonderwijs;
  Pijler 2:de zorg voor een schoolcultuur van geborgenheid en samenhorigheid;
  Pijler 3:de aandacht en het respect voor oprechte leefwaarden;
  Pijler 4:de meerwaarde van een christelijke geloofsbeleving.
  schoolraad
  "Om ons project te kunnen realiseren, rekenen we op de enthousiaste samenwerking van alle leden van onze school."
  nuttig om weten

  Pijler 1

  Kwaliteitsproject
  De overheid legt elke school strikt omschreven  ontwikkelingsdoelen en eindtermen op, te realiseren binnen een duidelijk bepaald leerprogramma. Uiteraard verbindt ook onze school zich ertoe om dat programma met de grootste deskundigheid af te werken. Maar er is meer.

  De realisatie van dat onderwijspakket krijgt een belangrijke meerwaarde door de inzet van een professioneel en enthousiast team van directie en leerkrachten, in nauwe samenwerking met de ervaren centra voor leerlingenbegeleiding.

  Recente en beproefde leermethodes en leermiddelen zijn voorhanden en het onderwijzend personeel krijgt een voortdurende bijscholing over de nieuwste evoluties in de pedagogische systemen.

  Door differentiatie in het onderwijsaanbod krijgen zowel trage als vlugge kinderen de kans om op eigen tempo te kunnen werken en eigen talenten te ontwikkelen.

  Om het zelfstandig werken van de leerlingen te stimuleren wordt in onze school reeds meerdere jaren gebruik gemaakt van hoekenwerk en contractwerk.
  Alle kinderen zijn even belangrijk.Daar heeft ons schoolteam veel aandacht voor. Door de voortdurende aandacht van de leerkrachten samen met de zorgleerkrachten bieden we alle kinderen gelijke kansen, aangepast aan hun kunnen of talent.

  Dat kwaliteitsonderwijs moet kaderen binnen de totale vorming van elk kind. Onze leerlingen krijgen later hun waardevolle plaats binnen de pluralistische samenleving. Daarom leren zij hoe zij met hun persoonlijke talenten en vaardigheden op een constructieve manier in die leefgemeenschap hun plaats kunnen vinden. Vaardigheden op het gebied van communicatie en sociaal gedrag worden bijgebracht en aangescherpt.

  Wij willen de leerlingen, naast hun directe leefomgeving, ook laten kennismaken met een wijd perspectief op de hele wereld. Naast de eigen cultureel-historische achtergrond, met ruime aandacht voor de hedendaagse problemen van onze samenleving, willen wij onze leerlingen een inzicht geven en leren leven in de ruime wereld om ons heen.

  Binnen diezelfde visie willen wij de leerlingen niet alleen hun eigen vaardigheden laten ontdekken en beproeven, maar ook leren om zichzelf met die kwaliteiten ten dienste te stellen van de ander.
  nuttig om weten

  Pijler 2

  Een schoolcultuur van geborgenheid en samenhorigheid
  De samenleving die we vandaag beleven is sterk prestatiegericht. De moderne maatschappij is er één van spanningen en tijdsdruk. Ook onze kinderen hebben daarmee af te rekenen. Daarom moet de school des te meer een rustpunt bieden, een 'thuis', een altijd open deur. Dat is zo voor onze leerlingen, maar ook voor hun ouders of al wie voor onze kinderen zorg draagt. Ook zij zijn thuis in onze school.

  Onze leerlingen krijgen binnen die geborgenheid van de school alle kansen om zich samen optimaal te ontwikkelen, in een leefruimte waar plaats is om te groeien, waar begrip is voor fouten en tekorten, waar ruimte is voor samenhorigheid.

  In die leefwereld spelen de leerkrachten een sleutelrol. Zij begeleiden elk kind en alle kinderen samen, met waardering en respect voor ieders eigenheid en mogelijkheden, ieders grenzen en machteloosheid. In dat voortdurende leer- en leefproces is een constructieve relatie met de ouders van fundamenteel belang.
  Binnen die leefcultuur van warme samenhorigheid willen wij de band tussen de kinderen onderling, de kinderen met de ouders en de kinderen met de leerkrachten maximale kansen geven. Daarom ook staat de school open voor alle vragen en suggesties, discussies en problemen, van elke partner van die schoolgemeenschap.

  De school nodigt alle ouders dan ook uit om zich vrijwillig te engageren in de ouderraad en/of de schoolraad. Zo bouwen we samen aan een schoolgemeenschap met een eigen kleur en klimaat, een leefwereld waarbinnen onze kinderen opgroeien tot gelukkige wereldburgers, in solidariteit met iedereen om hen heen, met respect voor en geloof in de eigen kwaliteiten en die van elke andere en in warme samenhorigheid.
  nuttig om weten

  Pijler 3

  Een samenleven met aandacht en respect voor oprechte leefwaarden
  Onze school wil de leerlingen aandacht en respect bijbrengen voor waarden als het goede, het schone, het onbaatzuchtige, het recht van de ander, de verzoeningsgezindheid, de verdraagzaamheid, de verantwoordelijkheidszin, de waarheid, ...

  De school is zich ervan bewust dat zulke levenswaarden niet als vanzelfsprekend aanwezig zijn in de harde en snelle moderne samenleving. Precies daarom neemt de school de verantwoordelijkheid op zich om de beleving van zulke fundamentele waarden te integreren in de schoolopvoeding.

  Het is een vast engagement, waarmee onze school zich wil onderscheiden van andere leefgemeenschappen. Wij vinden het van het grootste belang dat de leerlingen leren wat goed en kwaad is, hoe zij de andere en het anders-zijn aanvaarden, hoe zij zich belangeloos inzetten, hoe zij iets doen voor de ander zonder iets terug te moeten krijgen, hoe zij blij zijn met de kleine mooie dingen van elke dag.
  "We willen duurzaam zijn door waarden zoals respect, verbondenheid en verantwoordelijkheid mee te geven aan onze kinderen."
  Het dagelijkse goede voorbeeld binnen de schoolgemeenschap, van leerkrachten, ouders en medeleerlingen, toont dat waarden meegeven niet alleen een kwestie is van zeggen, maar vooral van telkens opnieuw doen. Het 'goede punt' op het rapport is maar een enkele uitdrukking van het leerproces, naast zoveel andere, waardevolle aspecten in het dagelijkse schoolleven.
  nuttig om weten

  Pijler 4

  De meerwaarde van een christelijke geloofsbeleving
  Onze school is een katholiek- christelijke school. Onze godsdienstlessen maken integraal deel uit van het lessenpakket dat aan alle leerlingen wordt aangeboden. Maar meer nog dan dat, houdt onze geloofsbeleving een eigen levenswijze in. De figuur van Jezus leeft voort als voortdurende inspiratiebron en voorbeeld voor onze manier van zijn. Dat christelijke geloof willen wij elke dag opnieuw verwoorden en beleven met onze kinderen. Wij doen dat in onze manier van leven, door op te komen voor de anderen, de minderbedeelden, de zwakken, zij die het moeilijker hebben dan wij, om ons heen of verder weg. Wij doen dat met respect ook voor het anders-zijn van iedereen, voor de anders- gelovige, met vergevingsgezindheid voor wie fouten maakt, in het besef dat wij allen gelijk zijn.
  Wij doen dat in ons gebed, samen op school en individueel.

  Wij doen dat ook in de gezamenlijke eucharistieviering. Op die manier willen wij de kinderen helpen om God te ontdekken in alle mensen, en in de dingen om ons heen, in het leven van elke dag. Dan leren de kinderen in God vertrouwen en van de mensen houden zoals Jezus dat deed. Zonder enig onderscheid willen wij alle kinderen welkom heten.

  Al wie de krachtlijnen van deze schoolvisie wil meebeleven en helpen waar maken, mag rekenen op een eigen plaats in de schoolgemeenschap Terbank-Egenhoven.
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat