Privacy

  De privacy van onze leerlingen en ouders vinden we heel belangrijk
  Daarom nemen wij als school onze verantwoordelijkheid betreffende de beveiliging van persoonlijke gegevens. We willen jullie dan ook op de hoogte brengen van hoe wij op onze school deze wetgeving toepassen.
  Terbank-Egenhoven
  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die dag dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.(1)

  Leerlingendossiers

  In het leerlingendossier staan alle persoonlijke gegevens van je zoon/dochter. Dit dossier wordt gebruikt om je kind correct te kunnen ondersteunen, dit hoort immers bij onze onderwijs- en opvoedingsopdrachten. Enkel in het kader daarvan kan een dossier binnen onze school doorgegeven worden. Op vraag heeft u als ouder steeds inzagerecht in het dossier van je kind.

  Administratieve gegevens

  Als school houden we wettelijk bepaalde gegevens bij. (adressen, telefoonnummers, rijksregisternummers …). Deze gegevens zullen zonder uw toestemming nooit doorgegeven worden aan derden.

  Foto’s en filmpjes

  Tijdens activiteiten en uitstappen nemen leerkrachten foto’s of maken filmpjes.
  Hiervoor geef je al dan niet je akkoord. Wijzigingen hieromtrent kunnensteeds gemeld worden op het secretariaat.

  In functie van de gewijzigde wetgeving willen we u als ouder vragen om zelf geen foto’s te nemen of filmpjes te maken van onze leerlingen op de speelplaats, aan de schoolpoort…

  (1)VERORDERING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot inrichting van Richtlijn 95/46/EG ( algemene verordening gegevensbescherming).
  Terbank-Egenhoven logo
  Terbank-Egenhoven, da's samen school maken in het midden van het groen.
  Volg ons op

  Directie

  Secretariaat